Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button


GIZ PROJEKAT „PROFESIONALNA ORIJENTACIJA NA PRELASKU U SREDNjU ŠKOLU“ (BOSS)


GIZ je agencija u vlasništvu vlade Savezne Republike Nemačke koja pruža podršku nemačkoj vladi u realizaciji ciljeva u oblasti međunarodne saradnje za održivi razvoj. Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj Savezne Republike Nemačke (BMZ) je direktni nalogodavac/naručilac GIZ projekta "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" u okviru saradnje nemačke i srpske vlade.

Politički partner GIZ BOSS projekta je Ministarstvo prosvete i nauke Republike Srbije. Još jedan partner u implementaciji projekta je i Ministarstvo omladine i sporta, kao nosilac nacionalne strategije za karijerno vođenje.

Cilj projekta je izgradnja školskog i vanškolskog sistema profesionalne orijentacije za mlade na prelazu između osnovne u srednju školu, odnosno u svet rada i funkcionisanje tog sistema na nivou cele zemlje, kao i osnaživanje postojećih kapaciteta za profesionalnu orijentaciju u školskom i vanškolskom sektoru.

Projekat "Profesionalna orijentacija na prelazu u srednju školu" se sastoji iz školske i vanškolske komponente koje se međusobno dopunjuju kod pokrivanja ciljne grupe.

Školskom komponentom su obuhvaćene sve osnovne škole na teritoriji Srbije, što znači 1260 osnovno školskih ustanova. Projekat se sprovodio u završnim razredima osnovnih škola, odnosno u sedmim i osmim razredima.

Vanškolskom komponentom je obuhvaćeno svih 120 kancelarija za mlade u Srbiji i na taj način se pružila podrška osnaživanju vanškolskih kapaciteta za sprovođenje programa profesionalne orijentacije.

Ciljna grupa projekta bila su deca koja pohađaju sedmi i osmi razred osnovne škole, odnosno mladi koji su na prelazu iz osnovne u srednju školu ili u svet rada.

Direktni korisnici projekta su, pored učenika završnih razreda osnovne škole, svi mladi u zemlji koji se nalaze na prelazu iz jedne faze obrazovanja u sledeću ili razmišljaju o plasiranju sopstvenih znanja i kapaciteta na tržište rada.

Takođe se kao korisnici javljaju i odrasli koji se bave mladima, različite državne i privatne institucije i preduzeća, nevladine organizacije kao i sami roditelji.

GIZ BOSS projekat u implementaciji programa profesionalne orijentacije koristi različite metode putem kojih se korisnici programa edukuju, informišu i obučavaju da primene i prenesu principe programa, kao i da stiču uvid u novine u oblasti profesionalne orijentacije i razmenjuju iskustva i primere dobre prakse.

Neke od metoda bile su:

 • Obuke multiplikatora u školskom i vanškolskom sektoru za sprovođenje koncepta profesionalne orijentacije po petofaznom modelu, koje provode domaći i strani konsultanti
 • Seminari za usavršavanje stručnih i rukovodećih kadrova u ustanovama obrazovnog sistema koje obezbeđuju kapacitet
 • Radne grupe i forumi putem kojih se multiplikatori i drugi akteri u procesu profesionalne orijentacije umrežavaju, razmenjuju iskustva i usavršavaju
 • Grupe za učenje
 • Konsultacije

GIZ BOSS projekat u sprovođenju programa profesionalne orijentacije primenjuje participativni pristup, što znači da se radi na osnaživanju kompetenca mladih za pravilan izbor budućeg zaminanja kao i na osnaživanju kapaciteta svih aktera u procesu profesionalne orijentacije, njihovom umrežavanju i saradnji, da bi se mladima pružila adekvatna podrška pri izboru budućeg zanimanja.

Mladi, kroz petofazni model programa profesionalne orijentacije, upoznaju svoje sklonosti, interese, sposobnosti i slabosti, sakupljaju informacije o željenom zanimaju i profesionalnom usmeravanju, susreću se sa realnim svetom rada i načinom obavljanja željenog zanimanja da bi doneli što optimalniju odluku o izboru budućeg zanimanja. Očekivani rezultati GIZ BOSS projekta su održivi sistem profesionalne orijentacije koji funkcioniše na nivou cele zemlje kao i osnaženi kapaciteti svih korisnika programa.

Rezultati proejkta: Uspostavljen je model karijernog informisanja mladih i osnažena uloga KZM da koordinira aktivnostima institucija koje podržavaju mlade u upravljanju karijerom. Ojačani su kapaciteti 101 Kancelarije za mlade za uspostavljanje usluge karijernog informisanja mladih u kancelarijama za mlade. Organizovano je 220 realnih susreta mladih sa svetom rada preko Kancelarija za mlade. Organizovano je 157 stručnih praksi. Umrežene su Kancelarije za mlade da, sa ključnim akterima, uspostave jedinstveni katalog i kalendar usluga za karijerno informisanje i savetovanje mladihu lokalnoj zajednici. Aktivna su 43 lokalna tima za profesionalnu orijentaciju koji okupljaju sve ključne aktere u lokalnoj zajednici i podržavaju uspostavljanje, realizaciju i dalji razvoj usluga za profesionalnu orijentaciju i karijerno informisanje mladih.

Navedeni projakat su, u periodu od 2011. do 2015. godine, prošle sve osnovne škole u Kragujevcu i regionu Šumadije i Pomoravlja. CSU KG koordinirao je onim projektnim aktivnostima koje su se realizovale u našem Centru i školama u dva napomenuta regiona. Program „Profesionalne orijentacije“ (PO) se i dalje sprovodi u školama u Srbiji.

Link ka projektu: http://profesionalnaorijentacija.org/


Kontakt podaci

 • Adresa:  
  Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

 • Telefoni:
  +381 60 55 988 00 (direktor)
  +381 60 55 988 01 (saradnici)
  +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com