Katalog

269.2.204.570d38624eec64a6008fd1e21c9befcc4426e5cb

Naučni klub

nk csu logo

Ponuda seminara

UVMWorkShop

Kontakt

  email button

O CSU Kragujevac

 


Profesionalni razvoj je sveobuhvatni proces koji podrazumeva stalno razvijanje ukupnih potencijala pojedinca s ciljem kvalitetnijeg obavljanja posla i unapređivanja prakse. Profesionalni razvoj se često definiše kao proces kojim se unapređuju veštine i kompetencije nastavnika neophodne za dostizanje što boljih akademskih postignuća učenika. Integralni deo profesionalnog razvoja je stručno usavršavanje, koje se definiše kao praćenje, usvajanje i primena savremenih dostignuća u nauci i praksi radi ostvarivanja ciljeva i zadataka obrazovanja i vaspitanja i unapređivanja vaspitno-obrazovne prakse.

Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac (dalje u tekstu: CSU KG), osnovan je 14. aprila 2011. godine, Odlukom grada Kragujevca (Sl. list grada Kragujevca, broj 10/2011), u saradnji sa Ministarstvom prosvete, a uz podršku Vlade Švajcarske.

CSU LOGOŠvajcarska Agencija za razvoj i saradnju, koju zastupa Švajcarska kancelarija za saradnju (SDC), je posredstvom projekta pod nazivom „Profesionalni razvoj obrazovno-vaspitnog kadra“ (Professional Development Project – PDP, phase IV), a uz podršku Vlade Republike Srbije, za period od 2003. do 2011. godine, osnovala 10 Centara za profesionalni razvoj, od koji su neki „Regionalni centri za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju“, a drugi „Centri za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju“. Suštinska razlika među Centrima ne postoji, jer svi Centri imaju jednake ciljeve i obaveze. CSU KG od januara 2012. godine realizuje deo Projekta PDP IV, na osnovu Ugovora „Support to Professional Development and European Initiaatives in Education”, phase IV, 7F-02365.04.03 koji je potpisan sa SDC-оm.

CSU KG je 8. novembra, 2011. godine posato punopravni član Mreže Regionalnih centara za profesionalni razvoj i Centara za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju (dalje u tekstu: Mreža RC i CSU Srbije). 2012. godine osnovana su i poslednja dva Centra i to RC Novi Pazar i RC Knjaževac. Mreža RC i CSU Srbije sada ima 12 punopravnih članova, koji zajedno čine Mrežu. Projkeat SDC - PDP IV je završen 2013. godine.

Centri danas posluju u Nišu, Čačku, Užicu, Kikindi, Kruševcu, Šapcu, Leskovcu, Kanjiži, Smederevu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Knjaževcu. Mreža RC i CSU Srbije pokriva sve regione naše zemlje i pruža usluge stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja uopšte, svim zaposlenima u obrazovno-vaspitnim institucijama na teritoriji Republike Srbije.

CSU KG, kao i ostali centri, osnovan je na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ZOSOV), a iz potrebe da se sistem stručnog usavršavanja nastavnika decentralizuje i time učini dostupnijim zaposlenima u obrazovanju, da se unapredi kvalitet obrazovne prkase i obrazovanja uopšte, zbog efikasnosti i ekonomičnosti, kao i zarad unapređivanja reformskih procesa u obrazovanju, radi usaglašavanja sa evropskim standardima.

Ono što je karakteristično za CSU KG je da svi zaposleni u obrazovno-vaspitnim institucijama na području grada Kragujevca ne snose troškove stručnog usavršavanja, te da su svi programi, obuke, stručni skupovi i ostale aktivnosti za njih besplatne, kao i za škole u kojima rade.

CSU KG će nastojati da ostvaruje sve svoje ciljeve i zadatake i doprinese razvoju obrazovno-vaspitnog sistema u Republici Srbiji. Pored toga, CSU KG će se truditi da, u što većoj meri, odgovori potrebama zaposlenih u obarzovno-vaspitnim institucijama kako u Kragujevcu, tako i u u regionu koji CSU KG pokriva (Šumadija i Pomoravlje), pa i šire.

Pored navedenog, zaposleni u Centru, u saradnji sa lokalnim školama, će nastojati da vrše vrednovanje i prate kavalitet stručnog usavršavanja u regionu koji naš Centar pokriva, a ukoliko mogućnosti i resursi dozvole, i šire.

CSU KG je mesto koje je otvoreno za sve one koji imaju jasne vizije, ciljeve i ideje, kako za sopstveni razvoj, tako i za razvoj obrazovanja u  našoj zemlji. Zaposleni u CSU KG pozivaju sve one zaposlene u obrazovno-vaspitnim institucijama, koji žele da se profesionalno razvijaju, da dele svoja znanja, iskustva i dobru praksu, da napreduju u radu i zvanju, da posete naš Centar i okušaju se u realizaciji različitih aktivnosti, kako za kolege – nastavnike, tako i za naše krajnje korisnike – decu i učenike.

Koordinaciju rada regionalnih centara vrši Centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju pri Zavodu za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja (dalje u tekstu: ZUOV). Ovaj Centar sastoji se od tri sektora :

 • Sektor za stručno usavršavanje i napredovanje,
 • Sektor za pripravništvo i rukovođenje u obrazovanju i vaspitanju i
 • Sektor za osiguranje kvaliteta programa stručnog usavršavanja.

Više informacija o Centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i Katalog akreditovanih programa stručnog usavršavanja mogu se naći na internet adresi Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja www.zuov.gov.rs

Pored ZUOV-a, Centri imaju odličnu saradnju i sa Zavodom za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja (ZVKOV), ali i sa krovnom institucijom, Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS.

Više o ciljevima, zadacima i delatnostima Centra, možete pogledati u odeljku „Ciljevi i zadaci“, kao i u Statutu CSU KG.

 


 

Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac je osnovan odlukom Skupštine grada Kragujevca 14.04.2011. godine.

STATUT Centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju Kragujevac

Sedište Centra je u Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

Posle anketiranje škola koje se odnosi na potrebe edukacija, u toku je izrada programa Centra sa ponudom seminara.

Kontakt podaci

 • Adresa:  
  Grada Sirena 15, ulaz broj 2, 3400 Kragujevac

 • Telefoni:
  +381 60 55 988 00 (direktor)
  +381 60 55 988 01 (saradnici)
  +381 60 55 988 02 (pomoćnik direktora)

Mejl adrese:
csukg.saradnici@gmail.com,
czsu.kg@gmail.com